Polecane

Czym są fundusze inwestycyjne?

Fundusze inwestycyjne stają się coraz bardziej popularną formą wspólnego inwestowania. Dlatego warto dowiedzieć się czym są owe fundusze i jakie ich rodzaje wyróżniamy.

Fundusze inwestycyjne możemy traktować, jako formę wspólnego inwestowania środków pieniężnych w określone instrumenty finansowe, które zostały wpłacone przez uczestników tego funduszu. W odróżnieniu od inwestowania indywidualnego, inwestowanie poprzez fundusz, nie wymaga od jego uczestników aktywnego obserwowania rynku finansowego, wykonywania własnych analiz itp. Prezentujemy podstawowe informacje na temat inwestycji w fundusz.

Co to jest fundusz inwestycyjny?

Zgodnie z art. 3 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi z 27 maja 2004 r. fundusz inwestycyjny jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych, w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe.
Ponadto każdy z uczestników funduszu otrzymuje jako potwierdzenie swojej wpłaty jednostkę uczestnictwa lub certyfikat inwestycyjny, których wartość zależy od wyceny aktywów, w które fundusz inwestuje.

Inwestowanie w fundusze – dla kogo?

Inwestowanie poprzez fundusze inwestycyjne może być wartościowe, w szczególności:

  • dla osób, które nie posiadają fachowej wiedzy z zakresu finansów i ekonomii,

  • dla aktywnych inwestorów starających się np. wykorzystać cykle koniunkturalne bez konieczności bezpośredniego kupna/sprzedaży akcji,

  • dla inwestorów zainteresowanych specyficznym rynkiem czy segmentem.

Typy funduszy inwestycyjnych

Fundusze inwestycyjne dzielą się na następujące grupy:

  • Fundusze inwestycyjne otwarte (FIO) to najbardziej popularne fundusze inwestycyjne, które mogą być kierowane praktycznie do każdego typu inwestorów. Mogą w nich inwestować osoby prawne, fizyczne, instytucje i organizacje nieposiadające osobowości prawnej. Przy wpłacie środków pieniężnych do tego rodzaju funduszu inwestor otrzymuje jednostki uczestnictwa. Z racji na szeroki dostęp inwestorów do FIO, opiera się on na płynnych i bezpiecznych instrumentach finansowych, które mogą zostać w każdej chwili zbyte.

  • Specjalistyczne Fundusze Otwarte (SFIO) w porównaniu z FIO, różnią się większą swobodą inwestowania kapitału. SFIO dokładnie określa kto może być jego uczestnikiem, a także może wprowadzać dodatkowe warunki, na podstawie których uczestnik może żądać odsprzedaży swoich jednostek uczestnictwa i zwrotu środków finansowych.

  • Fundusze inwestycyjne zamknięte (FIZ) ograniczają liczbę inwestorów posiadających jednostki uczestnictwa. Oferują jednak znacznie większą swobodę inwestowania. Emitują certyfikaty inwestycyjne, będące papierami wartościowymi obracanymi na giełdzie. Liczba certyfikatów jest stała i może zwiększyć się wyłącznie w drodze nowej emisji.

Dodaj komentarz